fbpx

Veri Sorumlusunun Kimliği

Ünvan: Zaimoğulları İnşaat Otomotiv Tekstil San. ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.

Adres: Mehmet Akif Mah. Okay Cad. No:11 Ümraniye / İSTANBUL    Eposta: info@okyanusfly.com

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri), Adres bilgileri, İletişim bilgileri (Cep Telefonu, Sabit Telefon, E-Posta), Araç plaka bilgileri, Güvenlik kamerası görüntü kayıtları, Çağrı merkezi ses kayıtları, Tesis içerisine giriş/çıkış kayıtları, vücut analizi raporu.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Üyelik sözleşmesinin oluşturulması için kimlik, adres, iletişim ve araç plaka bilgilerinin işlenmesi
 • Sözleşme konusu olan hizmetlerin verilebilmesi için zorunlu olması
 • Tesis güvenliğinin sağlanması için tesis girişinde ve dışında kamera kaydının yapılması
 • Danışma hizmeti verilebilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi için çağrı merkezi ses kaydının yapılması
 • Tesis kullanım şartlarındaki değişiklikleri bildirmek, kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek için iletişim bilgilerinizin kullanılması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 • Açık rızanın alınması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.