fbpx

Veri Sorumlusunun Kimliği

Ünvan: Zaimoğulları İnşaat Otomotiv Tekstil San. ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.

Adres: Mehmet Akif Mah. Okay Cad. No:11 Ümraniye / İSTANBUL    Eposta: info@okyanusfly.com

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri), Adres bilgileri, İletişim bilgileri (Cep Telefonu, Sabit Telefon, E-Posta), Araç plaka bilgileri, Güvenlik kamerası görüntü kayıtları, Çağrı merkezi ses kayıtları, Tesis içerisine giriş/çıkış kayıtları, vücut analizi raporu.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Üyelik sözleşmesinin oluşturulması için kimlik, adres, iletişim ve araç plaka bilgilerinin işlenmesi
 • Sözleşme konusu olan hizmetlerin verilebilmesi için zorunlu olması
 • Tesis güvenliğinin sağlanması için tesis girişinde ve dışında kamera kaydının yapılması
 • Danışma hizmeti verilebilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi için çağrı merkezi ses kaydının yapılması
 • Tesis kullanım şartlarındaki değişiklikleri bildirmek, kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek için iletişim bilgilerinizin kullanılması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

 • Açık rızanın alınması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

2022 FİYATLARIYLA

SON GÜNLER!

Fiyatlarımız değişiyor!

Yeni yılda yeni hedeflerinize eski fiyatlarla ulaşmak için ACELE EDİN!

Üyelik Başvuru Formu